Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Dinamiska cilvēka mikrobioma datu platforma un interpretācijas rīks personalizētām veselības rekomendācijām

Projekta nosaukums: „Dinamiska cilvēka mikrobioma datu platforma un interpretācijas rīks personalizētām veselības rekomendācijām”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Projekta identifikācijas Nr.: KC-PI-2020/30

Projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes izpildes termiņš: 6 mēneši (2020. gada 31. marts – 2020. gada 30. septembris)

Projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes kopējais finansējums: 25 000 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. J. Kloviņš

 

 

Projekta sākotnējā posmā tiks iekļauta komercializācijas plāna sagatavošana produkta laišanai tirgū, izpētot potenciālo klientu sasniegšanas stratēģijas.

Komercializācijas pasākumi sastāvēs no rūpnieciskiem pētījumiem un eksperimentālās izstrādes, lai pierādītu piedāvātās platformas pamatotību. 

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt daudzfunkcionālu, uz mākoņresursiem balstītu datu vākšanas un analizēšanas platformu, kas, pamatojoties uz mikrobioma analīzēm un pieejamo, uz pierādījumiem balstīto zinātnisko informāciju, ļautu nodrošināt personalizētas uztura, dzīvesveida un medikamentozās terapijas rekomendāciju iespējas.

Projekta ieviešana dos iespēju izveidot produktu ar augstu pievienoto vērtību saskaņā ar RIS3 investīciju prioritāti Nr.1 (produkti ar augstu pievienoto vērtību) perspektīvā biomedicīnas jomā, kas ir RIS3 prioritārā specializācijas joma Nr.2. Līdz ar to projekts sniegs nozīmīgu pienesumu vienam no galvenajiem RIS3 mērķiem - "Nākotnes izaugsmes nozares, kur var rasties produkti ar augstu pievienoto vērtību".

Projekta īstenošana stiprinās zināšanu bāzi, kā arī ļaus piesaistīt jaunus, spējīgus speciālistus augošajai biomedicīnas nozarei, kas ir saskaņā ar uz zināšanu bāzes veidošanu un cilvēkresursu atjaunošanu perspektīvās nozarēs virzītām RIS3 aktivitātēm (prioritāte Nr. 6).

Kopumā šis starpnozaru projekts ietver sekojošas zinātnes nozares/apakšnozares saskaņā ar OECD klasifikāciju: bioloģija (1.6.), datorzinātne un informācijas zinātne (1.2.), klīniskā medicīna (3.2.) un veselības zinātnes (3.3.).

Informācija publicēta 31.03.2020

 

Periods: 31.03.2020-30.06.2020

Sagatavots iepirkuma nolikums iepirkumam "Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojums". Iepirkums izsludināts Iepirkumu uzraudzības mājaslapā laikā posmā no 18.05.2020. līdz 29.05.2020. Piedāvājumu iesniedza un par uzvarētāju iepirkumā atzīts SIA „InnoMatrix”.

Informācija publicēta 30.06.2020.

 

Projekta progress:

2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 30. septembris

Pārskata periodā sadarbībā ar SIA „InnoMatrix” veikta Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un Komercializācijas stratēģijas izstrāde.

Informācija publicēta 30.09.2020.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".